Nepal Informatie
Geografie Historie Bevolking Cultuur Klimaat Natuur
Wereldbol Index India/Nepal
Wereldbol Informatie India
Wereldbol Kaart India/Nepal
Wereldbol Reisverslag India
Wereldbol Reisverslag Nepal
Wereldbol Fotoalbum India
Wereldbol Fotoalbum Nepal
Wereldbol Links
Nepal is een schitterend land met een zeer rijke historie, cultuur en een kleurrijke bevolking. De hier door mij gegeven informatie moet dan ook meer worden gezien als de meest algemene informatie over Nepal die je kunt gebruiken als achtergrond informatie mocht je Nepal gaan bezoeken.

Geografie:

Het koninkrijk Nepal heeft een oppervlakte 147.181 km˛ dit is ongeveer 3.5 x maal zo groot als Nederland. Nepal heeft ± 23.6 miljoen inwoners (midden 1998) en de hoofdstad is Kathmandu. Het land grenst in het westen, zuiden en oosten aan India. De noorderburen van Nepal zijn de Chinezen. Nepal is als het ware een buffer tussen de twee Aziatische grootmachten China en India. De maximale lengte van het land is ongeveer 800 kilometer en de breedte tussen de 90 en de 230 kilometer. Het landschap van Nepal wordt bepaald door berggebieden, het Siwalikgebergte, het centrale deel van de Himalaya en de Mahabharat Lekh, en een moerassige laagvlakte, de Terai. Van de 3000 km lange Himalaya-bergketen ligt zo'n 900 km op Nepalees grondgebied, inclusief negen van de 14 hoogste bergtoppen (vanaf 8000 m) ter wereld. Het verschil in hoogte is gigantisch van 100 meter boven de zeespiegel in de Terai tot de hoogste berg op aarde de Mount Everest in het Himalaya gebergte (8848 m.). De belangrijkste rivieren zijn de Kali, Gandaki, Kosi en Karnali. Het gehele zuidelijke deel van Nepal bestaat uit de zuidelijke Terai, een laaglandgebied. Ten noorden van de zuidelijke Terai ontplooit zich het Siwalikgebergte (tot 1500 meter). Ten noorden van het Siwalikgebergte liggen enkele smalle stroken laagland die men tezamen de Binnen-Terai noemt (tot zevenhonderd meter). Vlak achter de Binnen-Terai verheft zich de Mahabharat Lekh, een gebergte dat een maximale hoogte van 3500 meter bereikt. Ten noorden van het Mahabharat-gebergte ontplooit zich het Centrale Heuvelland (zeshonderd tot tweeduizend meter). Twee derde van de bevolking woont in dit gebied, voornamelijk in de Kathmanduvallei.

Historie:

Naar boven

Nepal is sinds 1768 een koninkrijk, sinds 1816 onafhankelijk en sinds 1951 en constitutionele monarchie. Op 8 april 1990 nam de koning een belangrijke beslissing. Na een periode met veel politieke onrust hief hij het verbod op de politieke partijen op. Niet veel later werd een nieuwe grondwet vastgesteld. Nepal werd een constitutionele monarchie. Als gevolg daarvan kreeg Nepal een democratisch meerpartijenstelsel. Met de grondwet van 1990 is het panchayatstelsel afgeschaft. Binnen dit stelsel waren politieke partijen verboden, en berustte de meeste macht bij de koning. In de grondwet van 1990 werden de fundamentele rechten van de mens erkend, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Daarnaast erkende deze wet ook een meerpartijenstelsel, een parlement, een constitutionele monarchie en een onafhankelijke rechtspraak. De uitvoerende macht ligt bij de koning en de Raad van Ministers. Het parlement heeft een wetgevende macht. Dit parlement bestaat uit twee kamers: een Huis van Afgevaardigden (met 205 leden, voor 5 jaar gekozen) en een Nationale Raad (60 leden plus 10 door de koning benoemde leden). De United Nepal Communist Party (UNCP) en De Nepali Congress Party (NCP) zijn de twee belangrijkste politieke partijen in Nepal. Nepal is lid van de Verenigde Naties sinds 1955. Daarnaast is Nepal actief binnen de organisatie van niet-gebonden landen.

De Gupta en de Ahir zijn de oudste dynastieën van Nepal. Onder de Kirats (vanaf 700 voor Christus) beleeft Nepal een welvarende tijd. Rond 500 voor Christus werd in Lumbine prins Siddharta geboren. Hij was de latere Boeddha. Rond 250 v. Chr. heerste de vorst Ashoka. Diverse van oorsprong Indiase Licchavi-vorstenhuizen regeerden vanaf circa 450 na Christus. Er ontstond een bloeiende beschaving in Nepal. Tussen circa 1200 en 1768 heersten de Malladynastieën. In deze periode namen de handel en de welvaart toe en werden veel tempels en paleizen gebouwd. Tegen het eind van de regeerperiode van de Malla-vorsten viel het land uiteen. Nepal raakte in die tijd verdeeld in veel kleine staatjes. Prithivi Narayan Shah kwam in 1768 aan de macht en wist de eenheid weer te herstellen. Nepal was van 1814 tot 1816 bij een oorlog met Engeland betrokken. Nadat de vrede getekend was mocht een Britse resident in Kathmandu verblijven. Een aantal families bleef met elkaar om de macht strijden, het koningshuis kreeg slecht een decoratieve functie toegewezen.

De Rana-familie oefende tussen 1849 en 1951 de macht uit. De Rana’s bouwden enorme paleizen en verdeelden het land onder familieleden en vrienden. Onderwijs was er niet voor het volk maar alleen voor de elite. De rana’s steunden het Britse gezag. Zij leverden de fameuze Gurkha-militairen. In 1951 nam koning Tribhuvan de macht. Dit deed hij met behulp van India en door te dreigen met een burgeroorlog. Hij introduceerde een politieke partijenstelsel. Dit stelsel bleek echter niet werkbaar, zodat de volgende machthebber (koning Mahendra) het panchayatsysteem invoerde. Dit stelsel was afgeleid van de traditionele Nepalese dorpsraad. Het was gebaseerd op decentralisatie van de macht en politieke partijen waren niet toegestaan. De koning behield op deze manier een belangrijke machtspositie.
In 1972 kwam koning Birenda aan de macht. Ook hij maakte gebruik van het panchayatstelsel. Hier kwam echter steeds meer protest tegen. Zoals gezegd werd in april 1990 het verbod op politieke partijen opgeheven. In november 1990 werd een nieuwe grondwet van kracht. Hiermee werd een eind gemaakt aan de absolute macht van de koning. Na verkiezingen in mei 1991 werd het eerste democratisch gekozen parlement gevormd. Girija Prasad Koirala, lid van de Nepalese Congres Partij, werd regeringsleider. De verkiezingen van november 1994 werden gewonnen door de communistische UCPN. Er werd een minderheidsregering gevormd, waarvan Man Mohan Adhikari de premier werd. Er werden verschillende hervormingen doorgevoerd, de corruptie werd sterk teruggedrongen. In juni 1995 trad deze regering af, omdat de oppositie een motie van wantrouwen wilde indienen. Tevens verklaarde het Hooggerechtshof de resultaten van de verkiezingen ongeldig. Er werd een centrum-rechtse coalitieregering gevormd. Deze regering voerde privatisering van het water, de wegen en de communicatie door, evenals belastingverlichting. Daarnaast werden de landhervormingen teruggedraaid. De laatste jaren zijn er niet minder dan zes verschillende regeringen geweest van verschillende pluimage. De situatie laat zich het best omschrijven als chaotisch. In juni 2001 werden koning Birenda, diens vrouw en enkele familieleden vermoord. De zoon van de koning, Dipendra, zou volgens ooggetuigen welbewust zijn ouders en zes andere familieleden hebben doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd hebben. De broer van de koning, Gyanendra, werd tot koning gekroond. Dit tot woede van het volk, dat hem als brein achter het bloedbad zag.

Bevolking:

Naar boven

Nepal heeft een bevolking van naar schatting 23,6 miljoen mensen. De bevolking groeide de laatste jaren met gemiddeld 2,7% en de levensverwachting van de man bedraagt 54 jaar. Die van de Nepalese vrouw nog geen 51 jaar. Dit cijfer ligt voornamelijk zo laag door de hoge kindersterfte. Van iedere duizend kinderen die in Nepal geboren worden sterven er 165. De bevolking kent een zeer heterogene afkomst. De bevolking van Nepal is onder te verdelen in circa 35 verschillende etnische groepen, die elk hun eigen taal en cultuurpatroon hebben. Al deze bevolkingsgroepen kunnen op hun beurt worden ondergebracht in twee hoofdgroepen: 75% behoort tot de bevolking van de Indo-Nepalese en Indiase afkomst ongeveer 25% behoort tot Oud-Nepalese groepen als de Tibeto-Birmanen (waaronder de Newars) en de oorspronkelijk uit Tibet komende bevolkingsgroepen, onder wie de Sherpa's. Verder zijn er recentelijk veel vluchtelingen uit Tibet naar Nepal gekomen.

Het Nepali (Parbatiya, de taal van de mensen in de heuvels) is de officiële taal van Nepal. Evenals het Hindi wordt het Nepali in het Devanagirischrift geschreven en wordt door ca. 52% van de bevolking gesproken. Het Bihari wordt door ca. 18% van de bevolking gesproken. Andere belangrijke talen zijn het Newari, het Bhojpuri, het Maithili en diverse Tibetaanse dialecten. Veel mensen in de steden spreken heel redelijk Engels. In de Terai wordt geen Nepali gesproken. Daar overheersen Indiase talen (Hindi).

Van de bevolking werkt 85 procent in de landbouw en de meeste mensen kunnen daarom redelijk in hun voedselbehoeften voorzien. Hieruit vloeit voort dat tweederde van de bevolking op het platteland woont (in de heuvels en in de bergstreken in het oosten) en 13 % in de steden woont. Geld om aan producten te komen is dus minder noodzakelijk in vergelijking met andere landen.
Godsdienst is Nepal onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven en overal in Nepal ziet men kleine heiligdommen of mensen die bezig zijn met religieuze handelingen. Tempels, godenbeelden, heilige afbeeldingen en mystieke symbolen zijn een geďntegreerd onderdeel van het straatbeeld. Officieel is Nepal is het enige hindoekoninkrijk ter wereld. Maar nergens is er zo’n mix te vinden tussen de verschillende geloven. Ongeveer 88 % van de bevolking is hindoe, 9% is boeddhist en 3,5% is islamiet. Omdat het hindoesme uiterst tolerant is, verdraagt het alle andere godsdiensten vrij naast zich. Men beschouwt de koning als een reďncarnatie van Vishnu, de hindoegod. Traditiegetrouw is men tolerant tegenover andere godsdiensten. Zending- of missiewerk is officieel verboden, maar kerkdiensten kunnen vrijelijk bezocht worden. Er is ook een klein percentage Christenen in Nepal.

Cultuur:

Naar boven

Dat godsdienst een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven is te zien aan de vele heiligdommen en mensen die bezig zijn met religieuze handelingen. De godsdienst heeft ook een grote invloed gehad op de kunst. Behalve de duizenden tempels zie je overal mystieke symbolen, magische ontwerpen en erotische afbeeldingen. Al deze kunstzinnige uitingen vinden hun oorsprong in de tantra, een geheimleer die een symbolische, religieuze filosofie bevat en tussen de tiende en vijftiende eeuw is ontstaan. In het tantrisme speelt de verering van demonen een belangrijke rol. Deze tantra is ook een van de bindende factoren tussen het hindoesme en het boeddhisme. In de architectuur ontstond onder invloed van de godsdienst de bekende pagodebouwstijl. Ook zie je in Nepal een unieke vorm van boeddhistische architectuur namelijk de stoepa . Een stoepa is een grote stenen koepeltoren. In het massieve centrum van de koepel bevindt zich een relikwie van Boeddha. In de vallei van Kathmandu staan drie grote boeddhistische stoepa's, waarvan Swayambhunath en Bodhnath de bekendste zijn.

Klimaat:

Naar boven

Het weer in Nepal is goed voorspelbaar en over het algemeen aangenaam. Het klimaat varieert afhankelijk van de hoogte: een heet, subtropisch klimaat in de laagvlakte, tegen de hellingen een subtropisch klimaat en hoog in de bergen een Alpenklimaat. De zomermaanden verschillen erg van de wintermaanden. Uiteraard zijn de temperaturen ook erg verschillend. In het middelgebergte heerst bijvoorbeeld een land- en bergklimaat, terwijl in het hooggebergte een alpine- of poolklimaat heerst. De beste tijd voor een reis naar Nepal is de periode tussen begin oktober en eind mei. De regentijd is in de maanden juni - oktober. Deze regenperiode staat bekend als de moesson. De luchtvochtigheid is dan hoog en er vallen dagelijks fikse buien. In de zomer kan de temperatuur in Kathmandu oplopen tot boven de 30° C terwijl de gemiddelde dagtemperatuur in de winter rond de 12° C ligt.

Natuur:

Naar boven

In totaal zijn er meer dan 6500 soorten bloemen, planten, struiken en bomen in Nepal te vinden. De vegetatie in Nepal wordt voornamelijk bepaald door de hoogteverschillen. De moerassige laagvlakte is grotendeels bedekt met oerwouden. Oorspronkelijk was het voorgebergte van de Himalaya bedekt met gemengde bossen, maar het merendeel hiervan is gekapt ten behoeve van de landbouw en de brandstofvoorziening. Boven een hoogte van 2700 meter groeien alleen naaldbomen, boven een hoogte van 4050 meter is sprake van een alpiene plantengroei.
Door de rijke variatie in het landschap is ook de fauna zeer gevarieerd. Nepal staat vooral bekend om de grote verscheidenheid aan vogels. Ongeveer 10% van de ons bekende vogelsoorten komen hier voor. Hieronder zijn ooievaars, fazanten, diverse prooivogels (o.a. adelaars, valken en gieren), koekoeken en uilen.

In Nepal leven ook veel zoogdieren ondermeer; olifanten, luipaarden, neushoorns, Bengaalse tijgers, apen en herten. Op grotere hoogten wordt ook de fauna meer en meer alpien, met onder andere wilde geiten en beren. In deze vaak hoog gelegen gebieden zijn het de blauwe bergschapen en de mysterieuze sneeuwluipaarden die het voor het zeggen hebben.
Reptielen en insecten zijn ook aanwezig in Nepal, zoals krokodillen, slangen, vlinders, muggen en bijen. In 2002 werd bekendgemaakt Nepal bang is dat het zijn zeldzame rivierdolfijnen kwijtraakt. Door milieuvervuiling en toenemende bevolkingsgroei dreigen de dieren, die in slechts vier rivieren in het land voorkomen, uit te sterven. Een paar jaar geleden zwommen er nog 250 in de Nepalese wateren, nu zijn dat er nog maar honderd. De zeldzame dolfijnen leven in het Kailali district, bijna 500 kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu.

Wil je op de hoogte worden gebracht wanneer ik een nieuw reisverslag publiceer klik dan hier.